Устав на FCI

На бланка на Международната федерация по кинология- МФК [Fédération Cynologique Internationale- FCI]

УСТАВ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ (МФК)

Дефиниции

 • Комисия : Консултативен орган на МФК
 • Договорен партньор : Организация, която има сключен договор с МФК.
 • Изпълнителен комитет : Представлява Общото събрание в периодите между заседанията му  
 • МФК : Международна федерация по кинология [Fédération Cynologique Internationale],
 • Общо събрание :  Върховният и нормотворчески орган на МФК.
 • Генерален комитет :  Изпълнителният орган на МФК
 • Член: Организация, приета за член на МФК от Общото събрание        
 • Генерален секретариатСлужба, която отговаря за осъществяването на ежедневната административна дейност на МФК

Национална киноложка организация: Национална киноложка организация за всички породи, призната от МФК.  По подразбиране тази организация е член на МФК, освен ако контекстът не носи друг смисъл. 

Нечленуваща организация: Организация, която не членува във МФК, с която МФК има сключен договор за сътрудничество

Подразделение: Географско звено на МФК, организирано съгласно свой собствен устав и/или правилник и съгласно устава и правилника на МФК. 

Стандарти за порода: Идеално киноложко описание за дадена порода

Секретар  Лицето, което отговаря за съставянето на протоколите от заседанията на Общото събрание

ВАЖНО: Термините, които са употребени за физически лица, се отнасят за мъжки и женски род, а също и за единствено и множествено число.  

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1  Наименование и адрес на регистрация                     

Международната федерация по кинология [Fédération Cynologique Internationale], основана през 1911 г.,  с настоящо седалище в ТЮЕН (Белгия), 13 Плейс Алберт 1-ви [THUIN  (Belgium), 13, Place Albert 1er] осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Глава III от белгийския закон от 27 юни 1921 г. за асоциациите, фондациите и международните сдружения с идеална цел.   

Седалището може да бъде преместено на друг адрес в Белгия с решение на Генералния комитет, прието с обикновено мнозинство.

Всяка промяна на седалището подлежи на публикуване в анексите към ‘Moniteur belge’ и на обявяване пред Федералния департамент за публично правосъдие в срок от един месец от датата на приемане на решението. 

Член 2  Цели

Целите на МФК са 

(1)  да стимулира и насърчава развъждането и използването на чистопородни кучета, чието функционално здраве и физически характеристики отговарят на стандартите, установени за съответната порода, и които са годни да работят и изпълняват  различни функции в съответствие със специфичните характеристики на породата си;

(2)  да защитава използването, отглеждането и развъждането на чистопородни кучета в държавите, в които МФК има организация-член или договорен партньор; да оказва подкрепа при обмена на кучета с нестопанска цел и на киноложка информация между организациите-членки и да инициира организиране на изложби, тестове, изпитания и други дейности като спортни прояви, използване на кучета в спасителни операции и др.  

(3)  да насърчава и подпомага любителството на кучета и благосъстоянието на кучетата в световен мащаб

Посредством публикуване на специални разпоредби, МФК в частност осигурява:

a)   взаимно признаване на племенни книги, приложения към племенните книги и удостоверения за произход;

b)   взаимно признаване на имена на развъдници и съдии и създаване на международен регистър на имената на развъдници и съдии ;

c)   насърчаване на етиката и научните изследвания, което е от ключово значение в кинологията, както и на свободния обмен на научна информация между членовете и договорните партньори; спазване на установените от МФК стандарти за породите.  Тези стандарти за породите следва да бъдат признати от всички членове и договорни партньори, при условие, че те не противоречат на законите на съответната държава;

d)   стандартизиране – в рамките на възможно – на националните правила чрез публикуване на правила за провеждане на международни изложби, международни екстериорни и работни шампионати, както и чрез водене на списък от кучета, които отговарят на критериите за участие в тези шампионати;

e)   поддържане на високи стандарти за съдиите, назначени да реферират международни изложби, работни тестове и изпитания;

f)    оказване на подкрепа на членове и договорни партньори, при необходимост, съвместно с други международни организации чрез предоставяне на професионална информация и необходими експерти-кинолози;

g)    дефиниране и публикуване на характеристиките за всяка порода след предварително одобрение от МФК (от Общото събрание или Генералния комитет) въз основа на стандартите за породата на държавата на произход или патронаж.  Международното признаване на стандарт за нова порода или на промяна в съществуващ вече стандарт става само при спазване на специфичните изисквания на Правилника. При всички обстоятелства благосъстоянието на кучетата е приоритет номер едно

h)    взаимното признаване на санкции и установени процедури от членовете и договорните партньори.

Член 3  Недискриминация и позиция срещу расизма

В рамките на МФК дискриминацията от всякакъв род срещу държава, частно лице или групи от хора поради етнически произход, пол, произход, език, религия, политически убеждения или по друг белег строго се забранява и се наказва чрез временно отстраняване или изключване.

Член 4  Насърчаване на приятелски взаимоотношения

МФК насърчава приятелските взаимоотношения :

(a)  между поделенията, членовете, договорните партньори и организациите. Всички лица и организации, които са част от киноложкия свят, са длъжни да спазват устава, регламентите и принципите на спортсменско поведение ;

(b)  в обществото, с хуманитарна цел.

II. ЧЛЕНСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

Член 5  Членове

МФК има пълноправни и асоциирани членове.

a)   Пълноправните членове са националните киноложки организации, признати от МФК.

b)   Асоциираните членове са националните киноложки организации, признати от МФК, които са подписали специално споразумение, определящо взаимоотношенията им с МФК.

Член 6  Партньори

a)   договорни партньори : договорните партньори са националните киноложки организации, които имат сключен специален договор с  МФК и трябва да преминат пробен период, преди да им бъде дадена възможност да кандидатстват за асоциирано членство. Взаимоотношенията им с МФК се определят от уставите, правилниците и договорите, които са сключили.

b)    Нечленуващи организации : МФК може да сключва специални споразумения с други организации.

Член 7  Молба и процедура за кандидатстване

a)   МФК приема само по една национална киноложка организация от държава. Организацията трябва да бъде с идеална цел и да представлява всички породи, признати от МФК. 

b)   За пълноправно членство могат да кандидатстват само асоциирани членове

c)   За асоциирано членство могат да кандидатстват само договорни партньори

d)   Пълноправните членове имат право да кандидатстват за връщане към асоциирано членство.

e)   За да стане член или договорен партньор на МФК, националната киноложка организация трябва да подаде в Генералния секретариат на МФК писмено заявление, подписано от законен представител на организацията по реда, определен в правилника.   

f)    Договорните партньори и асоциираните членове нямат право да кандидатстват за асоциирано членство или за пълноправно членство, ако не са изпълнили всички свои задължения.

g)   Генералният комитет разглежда заявлението за членство в съответствие с устава и правилника на МФК и докладва на Общото събрание.  Окончателното решение се взема от Общото събрание .

h)   Веднага след приемането си новите членове придобиват права и задължения на членове. Въпреки това новоприетите членове имат право да гласуват едва на следващото Общо събрание.

i)    Генералният комитет разглежда проектите на договори за партньорство и приема решение за сключване и подписване на такива договори с договорните партньори или с нечленуващи организации при постъпване на такова искане от тяхна страна.

Член 8  Права на пълноправните членове, асоциираните членове и договорни партньори

a)   В съответствие със статута си (Чл. 5, 6 и 7) всички членове и договорни партньори се ползват с всички права, предоставени им с настоящия устав, правилника и разпоредбите на МФК, директивите и решенията на Генералния комитет и Общото събрание на МФК.

b)   Асоциираните членове могат да присъстват на и да участват в заседанията на Общото събрание,  но не могат да гласуват.  Те нямат право да предлагат кандидати за избор на членове на Генералния комитет и на мандатните комисии.  Асоциираните членове  могат да участват и в заседанията на своето поделение, където имат право да вземат думата, но не и да гласуват. 

Те имат право да участват в заседанията на немандатните комисии, където имат право да вземат думата, но не и да гласуват.     

c)   Договорните партньори имат право да присъстват на заседанията на Общото събрание като наблюдатели, но нямат право нито да вземат думата, нито да гласуват. Те могат да присъстват на заседанията на немандатните комисии като наблюдатели, но нямат право да гласуват или да вземат думата.

Договорните партньори могат да присъстват и на заседанията на поделенията като наблюдатели, където те имат право вземат думата, но не и да гласуват.     

Член 9  Задължения на членовете и договорните партньори

a) Задължение на пълноправните членове

 • Организиране на едно или повече CACIB прояви на година

b) Задължение на асоциираните членове

 • Организиране на едно или повече CACIB прояви на година

c) Задължения на всички членове и договорни партньори

 • Винаги да спазват изцяло настоящия устав, правилата на МФК, на директивите и решенията на Общото събрание и Генералния комитет на МФК, при условие че те не противоречат на законите, въведени от правителствата на техните съответни страни  
 • да регистриран нови имена на развъдници в международния регистър на МФК на имената на развъдници
 • да плащат членския и партньорския си внос и други такси, дължими към МФК
 • да осигуряват постоянно спазване от страна на своите членове на настоящия устав, правилата на МФК, на директивите и решенията на Общото събрание и Генералния комитет на МФК
 • изцяло да спазват останалите си задължения, произтичащи от настоящия устав и останалите регламенти
 • да признаят всички породи на МФК (временно или окончателно признати)
 • да се придържат към стандартите за породите и номенклатурата на породите на  МФК
 • да изключват лицата, които развъждат и/или продават кучета единствено с цел икономическа изгода или нарушават етичния кодекс за развъждане по Член 12 от правилника. 

Член 10  Санкции

a) Санкции срещу асоциирани и пълноправни членове

1)   Генералният комитет има право да прилага мерки като :

-    Предупреждение

-    Временно отстраняване, за период до две години, от всякакви дейности и/или прояви, провеждани под патронажа на МФК

2) Генералният комитет може да предлага на Общото събрание:

-    Понижаване на статута на членство от пълноправно на асоциирано  

- Изключване

b)   Санкции срещу поделенията

Генералният комитет може да предложи на Общото събрание санкции срещи поделенията , като например :

-    Предупреждение

-    Лишаване на поделение от представителните му права в Генералния комитет на МФК

-    Лишаване на поделение от всякакво финансиране от страна на МФК

c)    Във всички случаи правото на защита ще бъде гарантирано от закона

Член 11  Временно отстраняване на членове

Ако някой от членовете сериозно и/или системно нарушава задълженията си като член, напр. финансовите си задължения или правилата и разпоредбите на МФК, Генералният комитет може незабавно да му отнеме част от или всичките членски права. Това решение важи до момента, в който Генералният комитет приеме друго решение, но за период не по-дълъг от периода до следващото заседание на Общото събрание. Тогава Генералният комитет докладва случая и причините за решението си на Общото събрание за приемане на окончателно решение. Съответният член има право да представи своето становище пред Общото събрание. Генералният комитет уведомява на членовете и договорните партньори за становището, веднага след като го получи.

Отстраненият член няма право да предявява претенции за финансова компенсация за решението, прието съгласно настоящия Член.

Член 12  Понижаване на статута на членство от пълноправно на асоциирано и изключване

С решение на Общото събрание, прието с мнозинство от две трети от гласувалите, статутът на даден член на федерацията, който системно не спазва финансовите си задължения  (дължими фактури, просрочени с повече от 12 месеца) към МФК или сериозно наруши настоящия устав, разпоредбите на МФК или решенията на Общото събрание и Генералния комитет може да бъде понижен от пълноправно членство на асоциирано членство или да бъде изключен.

Членовете, заплашени от изключване или понижаване на статута на членство, се призовават, за да могат да изложат своите аргументи пред Общото събрание.

Член 13  Доброволно напускане Всеки от членовете може да напусне МФК с предизвестие, което влиза в сила в края на календарната година. Членовете, които желаят да напуснат, трябва да са изпълнили финансовите си задължения към МФК.

III   ПОДЕЛЕНИЯ

Член 14  ПОДЕЛЕНИЯ

a)    Националните киноложки организации са разпределени от Генералния комитет на МФК към едно от следните географски подразделения:

     1. Европа

     2. Северна и Южна Америка и Карибския басейн

     3. Азия и Средиземноморието

      4. Средния изток

      5. Африка   

В случай че настъпят сериозни промени в настоящата позиция, това групиране ще бъде преразгледано от Общото събрание

b)   Подразделенията, като географски звена на МФК, трябва да работят изключително в интерес на МФК в съответствие със собствените си устави и правилници и при спазване на следните правила:        

1.   Едно подразделение се състои най-малко от 5 пълноправни членове.  Членовете на подразделението трябва да са регистрирали поне 100 000 кучета през последната година (в племенните книги и приложенията към тях), за бъдат допуснати да участват с делегат в  Генералния комитет. Подразделенията трябва да имат собствена организация и/или правилник, които не противоречат на устава или на правилника на МФК.

2.   Генералният комитет на всяко подразделение отговаря за спазването на устава, правилника и разпоредбите на МФК от страна на своите членове. Той трябва да следи и за спазването на стандартите за породите и номенклатурата на породите на МФК от страна на своите членове.

3.   Генералният комитет на МФК може да делегира и други задължения и правомощия на подразделенията.

4.   Уставите и/или правилниците на подразделенията се представят пред Генералния комитет на МФК за одобряване. Освен това всяко подразделение е длъжно да представя пред Генералния комитет на МФК годишни отчети за дейността и годишни финансови отчети за информация.

 1. Подразделенията се финансират от таксите за членство, определени от съответното подразделение, и от финансови вноски, определени от Общото събрание на МФК.
 2. Президентът на всяко подразделение представлява подразделението пред Генералния комитет на МФК.  В негово отсъствие Генералният комитет на подразделението определя лицето, което ще представлява подразделението в  Генералния комитет на МФК.

 IV. ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 15  Органи

A.   Общо събрание

B.   Генерален комитет

C.  Одитор

D.  Комисии

A. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 16  Състав, компетенции

a)    Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на МФК под ръководството на Президента. Когато президентът е възпрепятстван да председателства Общото събрание, тази функция се изпълнява от вицепрезидента или от лице, избрано от Общото събрание .

b)    Общото събрание има следните компетенции :

 1. да определя общите насоки на дейността на МФК,
 2. да одобрява доклада на Генералния комитет, доклада на изпълнителния директор, доклада на касиера, доклада на одитора, бюджетите и плановете за действие за следващата и по-следващата година,
 3. да определя размера на таксите за членство/партньорство и таксите за патронаж на изложби, изпитания и тестове,

4.   да взема решения във връзка с приемането, понижаването на статута на членство и изключването на членове на МФК по искане на Генералния комитет,

5.   да избира членовете на Генералният комитет и Президента.  Президентът се избира измежду избраните членове 

6.   да избира одитора  

7.   да създава комисии

 1. да избира членовете на мандатните комисии
 2. да избира членовете-домакини на Общото събрание и/или на световните изложби на кучета за следващите пет години

10.  да изменя устава и правилника

11. окончателно да признава нови породи и да одобрява стандартите за съответната порода 

12. да удостоява лица с титлата „почетен президент” или „почетен член” за заслуги към  МФК

13. да закрива подразделения,

14. да разпусне Федерацията

15. да взема решения по представени предложения

Генералният комитет има право да внася предложения и искания пред Общото събрание по всяко време. Освен това Генералният комитет може да представя становища пред Общото събрание по всякакви въпроси или предложения, представени от пълноправните членове.

Член 17  Свикване на събрания, гласуване, избори

a)    Обикновеното Общо събрание се провежда най-малко веднъж на две години.

b)    Общите събрания биват обикновени и извънредни.

c)   Всеки от членовете може да бъде представляван най-много от трима делегати. Право на глас имат само пълноправни членове, които присъстват лично или чрез представител.  Всеки от членовете има право на един глас. Допуска се гласуване чрез пълномощник. Всеки пълноправен член има право да гласува като пълномощник само на един друг пълноправен член.  

d)   Изпълнителният директор изпраща писмена покана до всички членове и договорни партньори най-късно четири месеца преди датата на Общото събрание. Общото събрание не може да се провежда в един и същи ден със световната киноложка изложба.

e)   Изпълнителният директор трябва да бъде уведомен за предложенията най-късно три месеца преди датата на Общото събрание. Той изготвя дневния ред въз основа на предложения от Генералния комитет, пълноправните членове и мандатните комисии. 

      Предложенията за кандидати (напускащи членове и нови кандидати) за Генералния комитет и мандатните комисии се изпращат до Генералния секретариат, както и всички други предложения за точки от дневния ред. Кандидатурата на кандидата може да не бъде подложена на гласуване в деня на провеждане на Общото събрание, ако това не фигурира като точка в дневния ред. Дневният ред и съответните приложения към него се изпращат по пощата до членовете и договорните партньори най-късно шест седмици преди датата на Общото събрание.  Дневният ред може да бъде променен, при условие че три четвърти от присъстващите пълноправни членове с право на глас приемат това предложение.

f)    Счита се, че Общото събрание има кворум и може да приема решения, независимо от броя на присъстващите членове.

g)   Решенията по постъпилите предложения се приемат с мнозинство от гласувалите. Въздържалите се не участват в преброяването. 

h)   Изборът на кандидати се извършва с тайно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго. 

               Кандидатите, получили подкрепата на абсолютното мнозинство (50% + 1), се избират по реда на броя гласове, които са получили. Недействителните и празните бюлетини не се вземат предвид при изчисляването на резултатите от гласуването.

               В случай че недостатъчен брой кандидати получат подкрепата на абсолютното мнозинство, веднага след първото гласуване се провежда повторно гласуване.   Необходимият брой кандидати се избира според броя на получените от тях гласове на принципа на обикновеното мнозинство. Недействителните и празните бюлетини не се вземат предвид при изчисляването на резултатите от гласуването.    

i)    Изборите за кандидати се провеждат в съответствие с процедурата, описана в Правилника на МФК.  

j)    Общото събрание може да взема легитимни решения за изменение на устава, само ако две трети от членовете присъстват на събранието лично или чрез представител. Промени в устава и правилника могат да се приемат само с мнозинство от две трети. Въздържалите се не се вземат предвид при изчисляването на резултатите от гласуването.

В случай че промяната се отнася до някоя от основополагащите цели на Федерацията (вж. Чл. 2 (1) и (2) от устава), решението се счита за валидно, само ако е прието с мнозинство от три-четвърти от членовете, присъствали на Общото събрание лично или чрез представител. Въздържалите се не се вземат предвид при изчисляването на резултатите от гласуването.

Промените в Устава влизат в сила, едва след като бъдат одобрени от съответните компетентни органи съгласно чл. 50 §3 от закона и публикувани в приложенията на Moniteur Belge съгласно чл.51 §3 от същия закон.

k)   Решенията на общото събрание се записват в протоколна книга, която се подписва от председателстващия Общото събрание и Секретаря. Тази протоколна книга се съхранява в седалището на МФК, където може да бъде проверена от всички членове и договорни партньори, но без да бъде изнасяна от там.

Член 18  Извънредно Общо събрание

При необходимост Генералният комитет може да свика Извънредно Общо събрание по искане най-малко на една четвърт от пълноправните членове.

Дневният ред трябва да включва всички предложения, внесени от горепосочените членове.

B. ГЛАВЕН КОМИТЕТ

Член 19  Състав, гласуване, избори

Генералният комитет се състои от шестима членове (Президента и още петима), които се избират от Общото събрание плюс назначените представители на подразделенията, които са изброени в чл. 14,  буква b. Всички членове се избират за срок от 4 години. Общото събрание избира 3 членове на всеки 2 години на ротационен принцип. На всеки 2 години Общото събрание избира Президент. 4 и 2 годишните мандати представляват съответно периодите между 3 и 2 обикновени Общи събрания.

Кандидатите трябва да са граждани на държава, чиято национална киноложка организация е пълноправен член на МФК. Всяка държава, чиято национална киноложка организация е пълноправен член на МФК, може да излъчи само по един представител за член на Генералния комитет. Това правило важи също и за членовете, които се избират от Общото събрание и за членовете, които се назначават от подразделенията.

Членове на Генералния комитет, които са избрани от Общото събрание, нямат право същевременно да бъдат представители на подразделения в Генералния комитет.

Нови и напускащи членове могат да се избират, само ако имат подкрепата на собствената си национална организация.

В случай на смърт, постоянна нетрудоспособност или при наличие на друга основателна причина, възпрепятстваща даден член на Генералния комитет да изпълнява своите задължения, съставът на Генералния комитет остава непроменен, докато на следващото си заседание Общото събрание не избере нов член. Новоизбраният член на Генералния комитет завършва мандата на своя предшественик.

Генералният комитет има кворум, само ако най-малко петима от членовете му присъстват. Решенията на Генералния комитет се приемат с обикновено мнозинство от гласувалите. При равен брой гласове „за” и „против”, решаващият глас има Президентът или неговият заместник.

 

Член 20  Компетенции

Генералният комитет има следните компетенции:

Компетенциите на Генералния комитет са както следва:

a)    да осигури постигането на целите, заложени в Устава

b)    да изпълнява решенията на Общото събрание

c)    да ръководи текущите дела, като за целта има право да оправомощава изпълнителния директор да изпълнява тези функции, и да следи за спазването на настоящия устав, правилника, правилата и регламентите, директивите и решенията на Общото събрание и Генералния комитет на МФК

d)    да изготвя бюджета, финансовия отчет, както и отчета на Генералния комитет и да представя тези документи на Общото събрание за одобрение

e)    да одобрява дейността и програмите на комисиите и да им възлага задачи за изпълнение

f)     да одобрява специалните правила, разработени от комисиите

g)    да одобрява с временен статут новите породи и съответните стандарти за тях

h)    да одобрява направените в стандартите промени

i)      да оповестява бъдещи прояви

j)      да съставя и актуализира списъка на международните съдии

k)    да съставя и актуализира базата данни с имената на развъдници

l)      да предоставя информация за пресата и да осъществява други дейности за връзки с обществеността

m)  да назначава Изпълнителен директор и да поддържа работни контакти с него

n)    след всяко Общо събрание, да избира Вицепрезидент и Касиер измежду членовете на Генералния комитет, избрани от Общото събрание

 • o)    да разрешава по справедлив начин всички проблеми, които могат да възникнат между двама или повече членове/договорни партньори. Ако в разумен срок не може да бъде постигнато споразумение, въпросът се отнася до Арбитражната комисия

p)    да взема решения относно изложбите, изпитанията, тестовете и титлите, както и да взема окончателните решение в случай на съмнение или неразбирателство след предварително съгласуване с организатора на проявата

q)    да взима решения за приемане, оставка или изключване на договорни партньори. Договорните партньори, подлежащи на изключване, следва да изложат своите аргументи пред Генералния комитет

r)     да сключва специални споразумения с други организации

s)    да определя размера на сумите за възстановяване на направени разходи

t)     да завежда или оказва съдействие при дела, заведени от името на Федерацията. Президентът поема инициативата за образуването на съдебни дела.

Член 21  Свикване на заседания

Поканите за събранията на Генералния комитет се изпращат от Изпълнителния директор от името на Президента и трябва да бъдат получени от членовете на Генералния комитет най-малко тридесет дни преди датата на заседанието.

Генералният комитет заседава поне два пъти годишно

Член 22  Специални отговорности на Генералния комитет

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Състав, правомощия, свикване на заседания

a)    Изпълнителният комитет е съставен от Президента, Вицепрезидента и Касиера на МФК,

b)    Изпълнителният комитет:

 • взема решения по спешни въпроси, които не могат да бъдат отложени до следващото заседание на Генералния комитет,•
 • подготвя заседанията на Генералния комитет•
 • може да повика Президента или който и да е член на комисия да присъства на заседанието и да вземe участие в обсъждането на дейностите и финансовите въпроси

c)    Вицепрезидентът подпомага Президента

d)    Поканите за заседанията на Изпълнителния комитет се изпращат от Изпълнителния директор от името на Президента

2. ПРЕЗИДЕНТ

a)    Президентът е законният представител на МФК. Всички актове, които имат задължителна сила за МФК, с изключение на тези, които се отнасят до текущото управление, се подписват от Президента, а когато това е невъзможно, от изрично упълномощени представители на Изпълнителния комитет.

b)    Съвместно с Изпълнителния директор следи за изпълнението на всички решения на Генералния комитет.

c)    При неотложни ситуации той има право да взема необходимите решения от името на Изпълнителния комитет и Генералния комитет. Независимо от това, той е длъжен във възможно най-кратък срок да представя тези решения пред Генералния комитет за одобрение.

d)    Президентът на МФК води Общото събрание и заседанията на Изпълнителния комитет и на Генералния комитет. В случай че бъде постоянно или временно възпрепятстван да изпълнява тази своя служебна функция, заседанията се водят от Вицепрезидента.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

a)    Изпълнителният директор е Ръководител на Главния секретарят и е служител на МФК. Той се отчита за дейността си пред Генералния комитет.

b)    Според инструкциите на Генералния комитет и/или Президента, той отговаря за:

 • изпълнението на решенията на Общото събрание и Генералния комитет;
 • надлежното и правилно управление и контролиране на сметките на МФК;
 • воденето на протоколи от заседанията на Общото събрание, на Изпълнителния комитет и на Генералния комитет;
 • кореспонденцията на МФК;
 • връзките с подразделенията, членовете, комитетите и комисиите;
 • организацията на Главния секретарят;
 • назначаването и уволняването служителите на Главния секретарят;
 • представянето на доклад за дейността на Генералния секретариат и статистика от общ интерес за Общото събрание

4. ГЕРЕНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ

Генералният секретариат осъществява цялата административна дейност на МФК под ръководството на Изпълнителния директор

5. КАСИЕР

Касиерът, под ръководството на Генералния комитет и Изпълнителния комитет, контролира изпълнението на всички финансови и стопански дейности на МФК и привежда в действие всички решения на горепосочените Комитети.

C. ОДИТОР

Член 23  : Одитор

На всеки две години Общото събрание избира едно лице и заместник измежду пълноправните членове, който да действа като одитор .

Одиторът проверява, въз основа на официални доклади от външни одити, годишните балансови отчети и отчетите за приходите и разходите, както и счетоводството, и представя доклад пред Генералния комитет и Общото събрание. Генералният комитет може да поиска доклад от избрания одитор по всяко време.

D. КОМИСИИ

Общото събрание определя мандатните и немандатните комисии.

Тези комисии, които представляват консултативни органи на МФК, отговарят пред Генералния комитет и са длъжни да представят отчети за дейността си. 

Член 24  Обща информация

a)    Общото събрание определя задачите на мандатните комисии.

b)    Всяка комисия има право да използва за консултации най-много двама външни експерти, ако естеството на проблема изисква това.

c)    Всички комисии изпращат протоколите от заседанията си и писмените си отчети само и единствено на своите членовете и на Генералния комитет чрез Изпълнителния директор не по-късно от шест седмици след датата на заседанието.

d)    Комисиите нямат право да публикуват протоколите от заседанията без съгласието на Генералния комитет, освен ако не използват информационните канали на МФК,

Член 25  Мандатни комисии : състав и избор

Следните комисии са мандатни :

                 1. Правна комисия

                 2. Научна комисия

                 3. Комисия по стандартизация

Всяка от трите мандатни комисии е съставена от максимум шестима членове, избирани от Общото събрание. Кандидатите трябва да са граждани на държави, чиито национални киноложки организации са пълноправни членове на МФК. Те не могат да бъдат същевременно и членове на Генералния комитет.

Държавите, чиито национални киноложки организации са пълноправни членове на МФК, могат да излъчват само по един представител за член на мандатна комисия.

Нови кандидати и напускащи членове могат да бъдат избирани, само ако имат подкрепата на собствената си национална организация. Кандидатите се избират за мандат от четири години. Този четиригодишен мандат представлява периода между 3 обикновени Общи събрания.

В случай на смърт, постоянна нетрудоспособност или при наличие на друга основателна причина, възпрепятстваща даден член на Генералния комитет да изпълнява своите задължения, Генералният комитет назначава заместник за остатъка от мандата.

Член 26  Немандатни комисии: състав

a)    На Общо събрание, всички членове и договорни партньори определят немандатните комисии, в които желаят да имат свой представител.

След това националните киноложки организации номинират по един член за всяка комисия, в която ще участват. Номинираните членове трябва да притежават необходимите познания и квалификация да изпълняват задълженията си.

Генералният комитет определя крайния срок за подаване на списъците с тези комисии и имената на делегатите от страна на членовете и договорните партньори.

b)    След всяко Общо събрание комисиите си избират председател измежду своите членове. Ако член на немандатна комисия бъде постоянно или временно възпрепятстван да изпълнява служебните си функции, националната киноложка организация, която участва в комисията, може да номинира негов заместник. Председателите на немандатните комисии отговарят за администрирането на заседанията (с изключение на изпращането на поканите и дневния ред).

Член 27  Немандатни комисии : присъствие и гласуване

Асоциираните членове могат да участват с представител в немандатните комисии, като имат право да се изказват, но не и да гласуват.

Договорните партньори могат да участват в немандатните комисии, но без да имат право нито да се изказват, нито да гласуват.

Член 28  Немандатни комисии : свикване на заседания

Заседанията се свикват от председателите на съответните комисии чрез Изпълнителния директор най-рано два месеца преди определената дата за заседанието.

V.  ПОЧЕТЕН ПРЕЗИДЕНТ И ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Член 29  Почетен президент и почетни членове

a)    Общото събрание може да присъжда титлата „почетен президент” или „почетен член” на лица със заслуги към МФК.

b)    Кандидатите за тези титли се предлагат от Генералния комитет.

c)    Почетеният президент и почетените членове могат да присъстват на заседанията на Общото събрание за своя сметка. Те могат да участват в дебатите, но не и да гласуват. 

VI.  АРБИТРАЖ

Член 30  Арбитражна комисия

a)   При възникване на спор между двама пълноправни/асоциирани членове или договорни партньори на МФК се свиква Арбитражната комисия, съставена от трима членове на Правната комисия, непринадлежащи към никоя от спорещите страни, които се назначават от Генералния комитет, за да вземе решение по спора.

b)   Арбитражната комисия се произнася по жалби от членове /договорни партньори в случаите, когато някоя от страните е нарушила правилата на МФК. 

Член 31  Процедура

a)   Всеки пълноправен/асоцииран член или договорен партньор на МФК има право да подаде до Генералния комитет жалба срещу друг член или договорен партньор.

b) Предмет на жалбата може да бъде каквото и да било нарушение на Устава или Вътрешния правилник на МФК.

c)   Жалбите се изпращат на Изпълнителния директор на МФК в пет екземпляра на един от официалните работни езици на МФК заедно с писмено доказателство и с цялата необходима документация. Изпълнителният директор трябва да получи жалбата в срок от шест месеца от датата, на която фактите са били представени или са станали известни на жалбоподателя , но в никакъв случай не по-късно от една година, след инцидента.

d)   Изпълнителният директор удостоверява датата на получаване на жалбата и незабавно изпраща копие от нея на другата страна, като уведомява последната, че има право в срок от три месеца да изпрати отговора в пет екземпляра на един от официалните работни езици на МФК . Отговорът трябва да бъде придружен от всички доказателствени документи в подкрепа на жалбата.

e)   След като Изпълнителният директор получи отговора, той веднага изпраща копие на жалбоподателя само за информация и незабавно препраща преписката с всички документи на засегнатите страни на членовете на Арбитражната комисия.

f)    Преди да постанови решението си Арбитражната комисия има право да провери доказателствата, като използва всякакви възможни средства, включително изслушване на свидетели.

g)   Решението се постановява във възможно най-кратък срок в писмен вид на един от официалните работни езици на МФК, като Изпълнителният директор незабавно изпраща копия от него на двете засегнати страни.

h)   Арбитражната комисия решава каква санкция да бъде наложена. Тя изпраща решението до Генералния комитет и до засегнатите страни. Страните могат да обжалват пред следващото Общо събрание.

VII.  ФИНАНСИ

Член 32  Източници на финансиране на МФК

Източниците на финансиране на МФК са следните:

 • Такси за членство и такси за партньорство от договорните партньори
 • Доброволни вноски като дарения и завещания
 • Други средства от дейности, провеждани под егидата на МФК.

Член 33  Одобряване на финансови отчети и бюджети

Годишният баланс, както и отчетът за приходите и разходите за текущата година и бюджетът за следващата година се изготвят ежегодно до 31 декември. Годишният баланс, отчетът за приходите и разходите и бюджетът се одобряват условно от Генералния комитет и се представят заедно с одитните доклади за окончателно утвърждаване от Общото събрание.

VIII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34  Прекратяване на дейността

В случай на доброволно прекратяване на дейността, Общото събрание назначава двама ликвидатори и определя правомощията им.

Във всички случаи на доброволно прекратяване или на принудително прекратяване на дейността от съда, независимо кога и по каква причина, всички разполагаеми активи на Федерацията се прехвърлят на асоциации с подобни цели, които се определят от Общото събрание.

Общото събрание може да обяви прекратяването на дейността на Федерацията, само при условие че присъстват поне две трети от членовете. Решението за прекратяване на дейността е действително, само ако е прието с единодушното мнозинство на присъстващите членове.

Член 35  Влизане в сила и обжалване на решения

Всички решения на Общото събрание, с изключение на решенията за промени в Устава,  влизат в сила от датата, определена от Общото събрание. Всяко решение на Общото събрание може да бъде обжалвано в срок от 90 дни от датата на влизането му в сила.

Член 36  Възнаграждение

Всички длъжности в МФК се изпълняват на доброволни начала.

Член 37  Официални работни езици на МФК

Официалните работни езици на МФК са английски, френски, немски и испански. Тези езици се използват на заседанията на Общото събрание.

Официалният език, на който се провеждат заседанията на Генералния комитет е английският. Английският език е официалният език, на който се изготвят протоколите, кореспонденцията и уведомленията.

Документите, които се адресират до белгийските власти, се изготвят на френски език.

Уставът, Вътрешният правилник, решенията и изявленията на МФК се публикуват на четирите официални езика.

В случай на спор във връзка с тълкуването на Устава или Вътрешния правилник, предимство има версията на френски език.

Член 38  Непредвидени обстоятелства и непреодолима сила

По всички въпроси, които не са уредени в настоящия устав и по-конкретно публикациите за Анексите на  Moniteur belge, се прилагат разпоредбите на Глава III от белгийския закон от 27 юни 1921 г. за асоциациите, фондациите и международните асоциации с идеална цел.

 

Акапулко, 22 май 2007 г.

Подпис 

 

   Президент                                        Изпълнителен директор

    Ханс В. Мюлер                                     Ив Де Клерк

    [Hans W.Müller]                                         [Yves De Clercq

 
Създадено от Arrakis Studio