Правилник на FCI

На бланка на Международната федерация по кинология – МФК (Международно сдружение с нестопанска цел) (Federation Cynologique Internationale /FCI/ (AISBL)

 ПРАВИЛНИК

Член 1 –  Изисквания относно кандидатурите за членство и партньорство

Заявлението за членство или партньорство трябва да бъде придружено от заверено копие на устава и правилника на кандидатстващата организация, както и от копие на акта, даващ й правомощия в рамките на нейната страна, или удостоверение от компетентните национални органи, посочващо правната форма, с който лицето се ползва в страната си. В заявлението за кандидатстване, освен всичко друго, трябва да се съдържат и следните декларации:

(а) Кандидатстващата организация се задължава да спазва устава, правилника и решенията на Генералния комитет на МФК /FCI  - Международната Федерация по Кинология/ и на Общото събрание на МФК.

(б) Кандидатстващата организация се задължава да спазва всички правилници и разпоредби на МФК.

Член 2 – Процедури за гласуване и избор на Общо събрание

а) Гласуване

В случай на явно гласуване всеки член с право на глас ползва бюлетина, на която ясно посочва името на страната си или, ако бъде решено от Общото събрание, Изпълнителният директор поименно призовава всеки член  да гласува.

б) Избори

  • На всяко Общо събрание се назначава избирателна комисия.
  • Тази комисия се състои от 3 лица, които са без право да бъдат избирани.
    • Тази комисия и Изпълнителният директор на МФК отговарят за раздаването, събирането и преброяването на бюлетините за гласуване.
    • След изборите бюлетините за гласуване се съхраняват на сигурно място в Генералния секретариат на МФК за срок от 90 дни в запечатан плик и при поискване могат да бъдат разглеждани от лицата, чиито кандидатури са били издигнали на изборите.

Член 3 – Генерален комитет

1.Генералният комитет заседава поне два пъти в годината. По преценка на Изпълнителния комитет Генералният комитет може да заседава по-често. В деня преди Общото събрание на МФК се провежда допълнително заседание .

2.На всяко заседание по възможност се определят датата и мястото на следващото заседание.  Ако важни и непредвидени обстоятелства наложат това, датата и мястото на заседанието могат да бъдат променени (със съгласието на Президента) при условие, че има време да бъдат уведомени всички членове на Генералния комитет.

3.Поканите за заседанията на Генералния комитет се издават от Изпълнителния директор от името на Президента. Те се изпращат в писмена форма най-късно един месец преди датата на заседанието. Изпълнителният комитет подготвя дневния ред.  Членовете на Генералния комитет може да добавят точки към дневния ред, ако това се е наложило след последното заседание на Изпълнителния комитет. Членовете на Генералния комитет информират Изпълнителния директор своевременно за въпросите, които трябва да присъстват в дневния ред.

4.Изпълнителният директор присъства на всички заседания на Генералния комитет и води протокола. Протоколът се съставя на английски език и се изпраща на членовете на Генералния комитет най-късно един месец след заседанието. Превод на протокола на другите официални работни езици на МФК се предоставя възможно най-скоро.

Ако Изпълнителният директор е възпрепятстван да присъства на заседанието, той се замества от друго лице с необходимите пълномощия, което да води протокола.

5.Изпълнителният директор води протоколна книга, в която отразява датите и решенията, приети от Генералния комитет.  Тази протоколна книга е на разположение  за разглеждане от страна на членовете на Генералния комитет при поискване.

6.Протоколът от предишното заседание се утвърждава от Генералния комитет. Оригиналният протокол се подписва от Президента и Изпълнителния директор и се изпраща на членуващите организации не по-късно от 60 дни след утвърждаването.

Член 4 – Изпълнителен комитет

1.Изпълнителният комитет заседава поне два пъти в годината.

2.На всяко заседание по възможност се определят датата и мястото на следващото заседание

3.Поканите за заседанията на Изпълнителния комитет се издават от Изпълнителния директор от името на Президента. Те се изпращат в писмена форма най-късно един месец преди датата на заседанието. Президентът и Изпълнителният директор подготвят дневния ред.  Членовете на Изпълнителния комитет могат да добавят точки към дневния ред в началото на заседанието.

4.Изпълнителният директор присъства на всички заседания на Изпълнителния комитет и води протокола. Протоколът се съставя на английски език и се изпраща на членовете на Изпълнителния комитет най-късно един месец след заседанието.

Ако Изпълнителният директор е възпрепятстван да присъства на заседанието, той се замества от друго лице с необходимите пълномощия, което да води протокола.

5.Изпълнителният директор води протоколна книга, в която отразява датите и решенията, приети от Изпълнителния комитет.  Тази протоколна книга е на разположение за разглеждане от страна на членовете на Генералния комитет при поискване.

6.Протоколът от предишното заседание се утвърждава от Изпълнителния комитет. Оригиналният протокол се подписва от Президента и Изпълнителния директор.

7.Президентът и Изпълнителният директор заседават толкова често, колкото е необходимо.

Член 5 - Членове

Националните киноложки организации (членове и договорни партньори на МФК) и техните членове взаимно се задължават да не си оказват вмешателство в киноложките дела на останалите организации и членове.

Член 6 – Признаване на нови породи

МФК може да признава нови породи. Признаването се състои от две фази: временно и окончателно признаване.

Процедурата по признаването на порода (временно и окончателно) е описана в приложеното допълнение (№ 1) и трябва да бъде утвърдена от Общото събрание.

Член 7 – Стандарти за породи

1.Членовете трябва да предоставят на Генералния комитет списък на националните си породи и съответните стандарти за породите на поне един от официалните работни езици на МФК.

Стандартите за породите трябва да бъдат написани съгласно възприетия от МФК образец, т.е. така наречения „Йерусалимски формат” (виж допълнение № 2). Генералният секретариат поема ангажимента за превода на официалните работни езици на МФК.

2.Нов или изменен стандарт за порода влиза в сила от датата на неговото публикуване на поне един от официалните работни езици на МФК. Датата на публикуване на действащия оригинален стандарт за породата (на втора страница на стандарта за породата) съответства на датата на заседанието на Генералния комитет, на което е бил утвърден новият или изменен стандарт за породата  .  

Генералният секретариат отговаря за публикуването. Датата на публикуване се посочва на първа страница на стандарта за породата.

3.Преди утвърждаването на нов или изменен стандарт на порода се прави консултация с Комисията по стандартизация и, ако има някакво съмнение, особено в случаите на прилагане или признаване на нова порода, трябва да се потърси съвета на Научната комисия.

4.Задължение на Генералния комитет е да одобрява заявленията за временното признаване на нови породи.

В допълнение, измененията на съществуващите стандарти за породи и стандартите за породи, които подлежат на временно признаване, също се утвърждат от Генералния комитет по искане на членовете, които отговарят за въпросните стандарти за породи, след като бъдат разгледани от Комисията по стандартизация а ,при необходимост, особено в случаите на нови породи, и от Научната комисия. Новите стандарти за породи се изготвят въз основа на стандарта, от която породата произхожда или под чийто патронаж се намира.. Породите, които получават окончателно признание и съответните им стандарти се утвърждават от Общото събрание.

Задължение на членовете и на договорните партньори на МФК e да осигурят възможно най-скоро запознаването на своите съдии с новите стандарти за породи или с измененията на стандартите за породи.

Член 8 – Племенни книги

1.Всеки член и договорен партньор трябва да води племенна книга за всички породи, признати от МФК, както и приложения към племенната книга.

За да има едно куче правото да бъде вписано в племенната книга или в приложение към нея, неговият развъдчик/собственик трябва да е с постоянен адрес (“domicile habituel”) в страната, където ще бъде регистрирано кучето.

Временно признатите породи се регистрират в приложението. Родословията, които се издават на кучета от породи, които не са признати от МФК, не могат да носят логото на МФК или трябва да съдържат забележката „породата не е призната от МФК”

2.Членовете и договорните партньори взаимно признават племенните си книги, включително приложенията към тях, на изключителeн и реципрочeн принцип.

Генералния секретариат на МФК публикува осъвременен списък на инициалите на различните племенни книги .

Племенната книга на всеки член и договорен партньор на МФК се предоставя на организациите, признати от МФК, за целите на евентуални изследвания.

3.В оригиналните родословия, след инициалите на племенната книга, в която е регистрирано кучето (например, SHSB/LOS : n° 255 333), се изписва регистрационният номер на племенната книга. В родословието се отбелязват официалните титли  на МФК, като могат да се запишат и националните титли, присъждани от членове и договорни партньори на МФК.

4.Когато кучетата са от страни, които нямат член или договорен партньор на МФК, или с които няма споразумение за признаването на родословия, членовете и договорните партньори, както и клубовете по породи, упълномощени от тях, могат, въпреки т. 2 по-горе, да регистрират куче с непризнато родословие в допълнението към племенната книга, след като кучето бъде прегледано от съдия, одобрен за въпросната порода; неговото родословие, от четвърто поколение, може да бъде вписвано в племенната книга. Същото се отнася и за кучета без родословие.

5.Всеки член или договорен партньор може да откаже да (пре)-регистрира в племенната си книга куче с наследствени дефекти или дефекти, които противоречат на Член 2 от устава, или куче, което не съответства на правилата за селекция, определени от въпросния член или договорен партньор.

В допълнение, членовете и договорните партньори не са длъжни автоматично да регистрират или пререгистрират куче от внос в племенната си книга, ако сметнат, че родословието е било неправилно съставено. В такъв случай съответния член или договорен партньор трябва ясно да обясни на организацията-член, издала завереното експортно родословие, причината за своя отказ. 

6.В страните, в които членовете и договорните партньори на МФК имат клубове по породи, които водят свои собствени племенни книги, в родословията трябва ясно да се посочи , че тези клубове са членове на национална киноложка организация.

7.Родословията имат официално правно действие за членовете и договорните партньори на МФК. 

8.При издаването на родословие ясно се описват явните, категорични и установими отклонения от цветовете на козината, които са специфицирани от стандарта за породата.

9.При продажба на куче националната киноложка организация трябва да издаде заверено експортно родословие, съставено на един от четирите официални езика на МФК. Не се допуска обаче издаване на експортно родословие на куче, което не е идентифицирано с татуировка или микрочип.

На куче, което е регистрирано в приложението към племенна книга, може да бъде издадено удостоверение за експортна регистрация с цел пререгистриране на кучето в друго приложение към  племенна книга. За всяко куче, регистрирано при член или договорен партньор на МФК и след това експортирано, националната киноложка организация, която последна е регистрирала кучето, удостоверява прехвърлянето на собствеността към новия собственик, като посочва неговото име и адрес в експортното родословие.

10.Националните киноложки организации и техните клубове по породи нямат право да  правят никакви изменения, нито да променят информация за куче, което вече е регистрирано в призната племенна книга.

Във всички документи, съдържащи киноложка информация (работни изпитателни програми, каталози на изложения, родословия, формуляри за регистрация), трябва да фигурират оригиналният регистрационен номер и инициалите на племенната книга до новия регистрационен номер в племенната книга.

11.При продажба на куче в чужбина в оригиналното експортно родословие се отбелязват новият регистрационен номер в племенната книга и инициалите на новата племенна книга. Тази информация се удостоверява с печат и подпис на националната киноложка организация, която води племенната книга.

Забранява се издаването на ново родословие на куче от внос.

12.Членовете и договорните партньори трябва да предоставят на Генералния секретариат на МФК образци на родословията, които са валидни в техните страни. Всички членове и договорни партньори трябва незабавно да бъдат информирани от Генералния секретариат на МФК за всяко изменение на родословие.

13.Родословията, издадени от член или договорен партньор, трябва да бъдат приети от всички членове и договорни партньори като „документ, който доказва, че кученцата са родени от чистокръвни родители от една и съща порода”. На членовете и договорните партньори, обаче, се разрешава да се ползват от точка 5 по-горе. Тези родословия не могат да бъдат анулирани от член или договорен партньор при никакви обстоятелства.

14.Членовете и договорните партньори не са длъжни да регистрират в своите племенни книги и да издават родословия на кученца, родени от чифтосване на родители, които не отговарят на стандартите за породи на МФК.

Член 9 – Имена на развъдници

1.Всички членове трябва да кандидатстват пред Генералния секретариат на МФК за регистрацията на нови имена на развъдници в международния регистър на имената на развъдници на МФК. Национална киноложка организация може да кандидатства за такава регистрация само за развъдници, които са с официален адрес във въпросната страна. МФК признава име на развъдници, които са съсобственост на повече от едно лице .

2.Членовете и договорните партньори признават имената на развъдниците, регистрирани от другите членове и договорни партньори.

3.МФК носи отговорност за стриктния контрол на международния регистър, за да се избегне дублиране на имена или име, което има вероятност да създаде объркване.

4.Следните условия регулират даването и употребата на имена на развъдници:

a)   Кучетата не могат носят име на развъдник, различно от това на техния развъдник. За развъдник се приема собственикът на женското куче по време на чифтосването. При продажба на бременно куче е необходимо да се получи предварително писменото позволение на продавача, за да може името на развъдника на купувача да може да бъде дадено на кученцата.

б)   След като бъде официално вписано, името на куче и на развъдник не може да се променя .

в)   Един развъдник не може да регистрира повече от едно име на развъдник за всички породи, които той развъжда.

г)   Име на развъдник се дава на едно лице и има пожизнена валидност, освен ако престане да бъде използвано или ако притежателят на името на развъдника се откаже от него в писмена форма. По правило, то престава да бъде валидно при смъртта на лицето, на което е било дадено. Националната киноложка организация може да разреши прехвърляне на името на развъдника на правоприемник на развъдника, при условие че правоприемството бъде надлежно установени. Притежателят на име на развъдник може да включва съпруга(-та) си, потомци или роднини като съдружници при управлението на развъдника, при условие, че те са поне на осемнадесетгодишна възраст. Първичен притежател на името на развъдника остава представителят на развъдната дейност.

      Развъдни сдружения от две или повече лица трябва да кандидатстват за свое общо име на развъдник, като в случая се прилагат горните правила. МФК трябва да бъде уведомена за всяка промяна в състава на сдружението.

      Всички останали въпроси се уреждат в съответствие с разпоредбите на съответната национална киноложка организация. Всеки развъдчик, преди да емигрира в друга страна, задължително уведомява развъдния клуб, който е регистрирал името на развъдника.

      Условията, при които едно име на развъдник се ползва се основават на споразумение между националната киноложка организация и развъдчика(-ците).

      За ползването на име на развъдник след раздяла или развод се изисква предишните собственици на името на развъдника да предоставят законни декларации, от които става ясно кой ще продължи да го ползва. В такъв случай името на развъдника може да бъде прехвърлено на нов(и) притежател(и), ако той/те отговаря(т) на изискванията на националната киноложка организация за притежателите на име на развъдник.

      Ако в национална киноложка организация бъде подаден иск, въпросното име на развъдник не може да бъде ползвано, докато националната киноложка организация не съобщи потвърждаването на притежателя на името на развъдника.

Преди да се предприеме каквато и да е съсобственост на дейност по развъждане в една и съща страна, трябва да се потвърди за всяко кучило кое е лицето в това съвместно начинание, което официално носи отговорност за спазването на националните и международни регулаторни разпоредби по всички въпроси, касаещи развъждането и регистрирането на племенната книга.

д)   Имената на развъдници, признати от МФК, имат предимство пред имената на развъдници, признати само на национално ниво.

При постъпване на оплакване от собственик на име на развъдник, регистрирано в МФК, името на развъдник, признато на национално ниво, се анулира по искане на МФК, ако то вреди на признато от МФК име на развъдник поради сходство на имената. От 1-ви януари 2006 г. вече не се допуска членовете и договорните партньори да регистрират имена на развъдници само на национално ниво.

Член 10 - Прояви

Под егидата на МКФ се намират единствено международните изложби на всички породи кучета и международните състезания, при които МКФ присъжда награди  (CACIB /Сертификат от световния шампионат за красота/, CACIT / Сертификат за труд от международния шампионат за работещи кучета/, CACIAG / Сертификат за бързина от международния шампионат за работещи кучета/, CACIL /Сертификат за пригодност от международния шампионат за работещи кучета/, CACIOB / Сертификат за послушание от международния шампионат за работещи кучета/  ). Всички документи и каталози, свързани с посочените по-горе прояви, трябва да носят логото на МФК. Също така, по време на всички тези прояви логото на МФК трябва да се вижда.

Всяка допустима жалба във връзка с тези прояви, първо се обсъжда от организаторите, преди евентуално да бъде разгледана от Генералния комитет на МФК. Жалбите, отнасящи се до съдии, се разглеждат от националните киноложки организации, които са упълномощили въпросните съдии да изпълняват задълженията си на тези прояви. Не са приемливи жалби срещу съдийството.

Член 11 - Съдии

1.Членовете и договорните партньори отговарят за обучението и изпитването (в съответствие с нормативите на МФК) на съдиите, които ще бъдат упълномощавани да присъждат наградите на CACIB / Сертификат от световния шампионат за красота/, CACIT / Сертификат за труд от международния шампионат за работещи кучета/, CACIAG / Сертификат за бързина от международния шампионат за работещи кучета/, CACIOB / Сертификат за послушание от международния шампионат за работещи кучета/  и CACIL /Сертификат за пригодност от международния шампионат за работещи кучета /. Само такива съдии могат да бъдат признати от МФК, от членовете й и договорните партньори.

2.Един съдия може да фигурира в списъка на съдиите на даден член или договорен партньор, само ако постоянният му адрес е страната, в която е седалището на този член или договорен партньор. Освен това, един съдия може да фигурира само в един списък на съдии на МФК.

Членовете и договорните партньори трябва да публикуват на своята Интернет страница актуализиран списък на своите съдии (име, адрес, имейл, телефонен номер, квалификации, говорими езици). Освен това актуализиран списък се изпраща ежегодно и на Генералния секретариат на МФК.

Членовете и договорните партньори сами решават дали да публикуват или не в Интернет своите работни списъци на съдиите и дали да ги изпращат или не на Генералния секретариат на МФК.

Член 12 – Етичен кодекс на развъдчика

Развъждането и развитието на кучешките породи трябва да се основава на дългосрочни цели и солидни принципи, така че развъждането да не доведе до болести, лош темперамент или липса на работни умения.

Развъждането трябва да служи на целта да се съхрани и, за предпочитане, разшири генетичното разнообразие (полигенезиса) на породата.

Само функционално здрави кучета може да бъдат ползвани за разплод. Задължение на всички развъдчици е при подбора на кучета за разплод да определят дали подобни животни за разплод са умствено и физически подходящи за възпроизводство.

Развъдчикът трябва да осигури наличието на стабилен темперамент и добро физическо състояние у животните, които възнамерява да ползва за разплод.

Докато дадено кученце е под опеката на развъдчика, той трябва да осигури среда, благоприятстваща физическото и умствено развитие на кученцето, за да се гарантира неговата правилна социализация.

Член 13 – Наказания и санкции

МФК признава всички санкции с окончателно правно действие (срещу лица като съдии, развъдчици, изложители, кучегледачи и др.), сведени до знанието й от страна на нейни членове и договорни партньори, и информира останалите членове и договорни партньори, така че санкциите да могат да бъдат приложени във всички страни под юрисдикцията на МФК. 

Този Правилник беше приет от Общото събрание на МФК [FCI], проведено в Акапулко на 22 май 2007 г.

Подпис 


   Президент                                                 Изпълнителен директор

   Ханс В. Мюлер                                            Ив Де Клерк

   /Hans W.Müller/                                                       /Yves De Clercq/

 

 

 
Създадено от Arrakis Studio